Tiszakécske és Környéke Sporthorgász Egyesület

MENÜ

 

A Tiszakécske és Környéke Sporthorgász Egyesület

A l a p s z a b á l y a

 

1. §

Az egyesület neve, célja és feladata:

 

1./ Az egyesület neve: Tiszakécske és Környéke Sporthorgász Egyesület
2./ Székhelye: 6060 Tiszakécske Lehel u. 1.
3./ Pecsétje: Körbélyegző „Tiszakécske és Környéke Sporthorgász
Egyesület" felirattal, középen horoggal.

 

2. §

Az egyesült jogállása:

 

1./ Az egyesület, az alapszabály jóváhagyása után jogi személy

2./ Az egyesület működik:
a./ a hatályos jogszabályok,
b./ az alapszabály és
c./ más belső szabályzatok útján .

3./ A Tiszakécske és környéke sporthorgász egyesület szövetségben, szoros
együttműködésben kíván dolgozni, a velük közös érdekeket valló szervezetekkel, horgászegyesületekkel.

Munkájában közös érdekek alapján együtt kíván működni a helyi, nemzetközi, illetve országos társadalmi szervezetekkel, gazdálkodó egységekkel.

Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

3. §

Az egyesület célja:

 

1./ Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása.

2./ A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése,

3./ A horgászoknak a kulturált magatartásra, a jogszabályok betartására, a természet védelmére és szeretetére való nevelése.

4./ Az egyesület a 3. §-ban meghatározott célkitűzésének érdekében:

a.) Biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítását, ennek keretében ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat, előírásokat és más rendelkezéseket.

b.) Arra törekszik, hogy a tagok a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, előírásokat, az országos horgászrend szabályait a lehető legteljesebb mértékben betartsák.

c.) Segíti a hatóságokat, a horgászvizek hasznosítóit, az orvhorgászat és az orvhalászat megelőzésében és leküzdésében, valamint a vizek tisztaságának megóvásában, és a természet védelmében.

d.) Halfogó és a tagság kívánsága esetén egyéb sportrendezvényeket rendezhet.

e.) A tagokat horgászokmányokkal látja el.

f.) A horgász-közélet terén, társadalmi munkát, kollektív kirándulást, táborozást, oktatást, vizsgáztatást stb. szervez.

g.) Együttműködik különböző hatóságokkal, (vízirendőrség, önkormányzat APEH, szövetség, egyesületek, természetvédelmi szervek stb.)

h.) Az egyesület feladatainak eredményes ellátáshoz kérheti az állami, gazdasági, társadalmi és egyéb szervek erkölcsi, valamint anyagi támogatását, segítségét.

 

4. §

Gazdasági tevékenység:

 

1./ Az egyesület gazdasági tevékenységet folytat.

a.) Kulturális és sportszolgáltatás (SZJ 196000)

b.) Saját, v. bérleti ingatlan hasznosítása (SZJ 111)

c.) Kulturális, sport és egyéb szabadidős cikkek, berendezések kölcsönzése (SZJ 113-430)

d.) Nem bolti kiskereskedelmet folytathat. (SZJ. 194150)

(vissza)

5. §

Egyesületi tagság:

 

1./ A Tiszakécske és Környéke Sporthorgász Egyesület a Sporthorgász Egyesületek Bács-Kiskun-megyei szövetségének tagja.

2./ A belépési szándékot az egyesület belépési nyilatkozatának kitöltésével kell kinyilvánítani.

3./ A tag felvételéről az egyesület elnöksége vagy az általa megbízott személy, (elnök, elnök helyettes, titkár, gazdaságfelelős) dönthetnek. A felvételt elutasító határozat ellen, (30 napon belül) a felvételt kérő fellebbezést nyújthat be az egyesület elnökségéhez. Elutasítás esetén a kérelmező a közgyűléshez fordulhat.

4./ Az egyesületnek teljes jogú, pártoló, valamint jogi személy tagjai lehetnek.

5./ Teljes jogú tagok lehetnek: nagykorú magyar, vagy külföldi, tagságra jogosult állampolgárok, akik nem állnak cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt.

6./ Az egyesületnek csak az lehet a tagja, aki nem áll horgászjegy váltásának tilalma (1/1977. Évi 30 sz. Tvr. 7 §/2. bekezdése), illetőleg az egyesületi tagságot kizáró horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt.

7./ Ifjúsági tagnak 18 éves aluli fiatalokat lehet felvenni. Az általános iskolába járó tanulók (10-14 év között) csak szülő (gyám) beleegyezésével léphetnek be az egyesületbe.

8./ A jogi személy tagsági viszonyát, illetve az egyesület tevékenységében való részvételére vonatkozó részletes szabályokat az egyesület vezetősége és a jogi személy vezetője által kötött együttműködési megállapodás rögzíti.
9./ A pártoló és tiszteletbeli tag anyagilag, illetve szakmai, erkölcsi, elvi támogatással segítheti elő az egyesület céljainak teljesítését.

10./ Teljes jogú tagként való felvételnél az egyesület egyszeri, meghatározott összegű belépési díj megfizetését szabhatja ki, mely összeg nagyságát a közgyűlés határozza meg.

11./ A horgászatot nem kereső foglalkozásként űzik.

 

6. §

Tagok jogai, kötelezettségei:

 

1./ A tagok jogai:

a.) A tagokat a jogszabályban foglaltak, továbbá a jogi személyekre, pártoló tagokra vonatkozó korlátozások kivételével egyenlő jogok illetik meg és egyforma kötelezettségek terhelik.

b.) Az egyesületnek kedvezményezett rendes tagjai:
- nők,
- nyugdíjasok,
- tisztségviselők.

Az őket érintő kötelezettségeket (tagdíjfizetés, munkavégzés stb.) kérésükre az elnökség mérsékelheti vagy eltörölheti.

c.) Az egyesület teljes jogú tagjai a közgyűlésen személyes tanácskozási, észrevételezési, indítványtételi és szavazási jogot gyakorolhatnak.

d.) A jogszabályban megállapított feltételek esetén az egyesület bármely tisztségére megválaszthatók.

f.) Az egyesülettől horgászjegyet igényelni.

g.) A horgászjegy birtokában területi engedélyt váltani, és az abban feltüntetett vízterületen és feltételekkel horgászni.

h.) Az egyesület tulajdonában lévő horgászlétesítményeket, eszközöket használni, irataiba betekinteni.

i.) Az egyesület által rendezett tanfolyamokon, előadásokon, horgászversenyeken és más rendezvényeken résztvenni.

j.) A jogi, pártoló és tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem rendelkeznek és tisztségekre nem választhatók. A közgyűlésen azonban tanácskozási és indítványtételi jog őket is megilleti.

k.) A testületi üléseken a tárgyalt ügyekben minden jelenlévő tagnak egy szavazata van. A szavazásra jogosult tag nem élhet szavazati jogával olyan ügyekben, amelyben érdekelt, (pl. saját fegyelmi ügyek).

l.) 18 év alatti tag képviseletre jogosító tisztséget nem tölthet be.

 

2./ A tagok kötelesek:

a.) Az alapszabályt, a közgyűlés és az egyesület választott szerveinek határozatait betartani.

b.) Védeni az egyesület tulajdonát, továbbá a tagdíjat és egyéb díjakat az egyesület pénztárába befizetni.

c.) Részt venni a közgyűlésen, tevékenyen közreműködni az egyesület munkájában, valamint segíteni az egyesületet feladatai teljesítésében.

d.) A horgászokra vonatkozó jogszabályokat, az országos horgászrend, illetve az egyes vízterületeken érvényes helyi horgászrendet betartani és lehetőség szerint másokkal is betartatni.

e.) Mivel a Tiszakécske és Környéke Sporthorgász Egyesület tagja a Sporthorgász Egyesületek Bács-Kiskun megyei Szövetségének, tagságunknak szövetségi betétlapot kell vennie.

f.) A vizek és partjainak tisztasága felett őrködni, valamint az esetleges vízszennyezéssel kapcsolatban tapasztaltakat az egyesület elnökségével haladéktalanul közölni.

(vissza)

7. §

Az egyesületi tagság megszűnése:

 

1./ elhalálozás
2./ kilépés
3./ törlés
4./ kizárás következtében
5./ jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével.

2./ Kilépés

a.) A kilépési szándékot a tag bármikor bejelentheti. A kilépést az elnökséghez írásbeli nyilatkozattal kell bejelenteni. Tagdíjfizetési kötelessége a bejelentés időpontjában megszűnik.

b.) A kilépéshez az elnökség hozzájárulása szükséges.

c.) A kilépést meg kell tagadni, ha:
- a tag ellen fegyelmi eljárás van folyamatban
- a tag az egyesülettel szemben fennálló kötelezettségeit az előírt határidőig nem teljesítette.

3./ Törlés

a.) A tagok sorából törni kell azt a tagot, aki:

- tagdíj, vagy egyéb fizetési kötelezettségének júl. 1-ig saját hibájából, felszólítás ellenére sem tesz eleget.

- az egyesülettel szemben fennálló személyes kötelezettségét (a még elvégezhető ideig vagy alkalommal) több esetben nem végzi el.

- bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadság vesztésre ítéltek.

b.) A törlésről az elnök kezdeményezése alapján a elnökség határoz, melynek során vizsgálni kell:
- a mulasztás megszüntetésére vonatkozó felszólítás átvételét,
- a megjelölt teljesítési határidő tényleges elteltét,
- saját hibájából történt mulasztás tényét.

c.) A törlésről szóló határozatot a taggal írásban közölni kell azzal, hogy a határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül az elnökséghez címzett kifogást terjeszthet elő a közgyűléshez. A határidő saját hibából történő elmulasztása jogvesztéssel jár.

d.) Nem minősül törlésnek, ha a közgyűlés az egyesületi tag kifogása alapján, azt jogosnak találva – méltányossági okból meghatározott időre – felmentést ad a tagnak a kötelezettségei teljesítése alól.

4./ Kizárás

Kizárás folytán veszti el tagságát, akit az illetékes fegyelmi szerv jogerős határozattal kizár az egyesület tagjai sorából. Kizárás esetén a tagdíjfizetés kötelezettsége meg szűnik.

5./ Elhalálozás:

Elhalálozás esetén, vagy más, rendkívüli méltánylást érdemlő esetben az egyesület elnöksége egyéni elbírálás alapján, méltányosságból, a már befizetett díj időarányos részét visszafizetheti a tag, ill. hozzátartozója kérésére.

(vissza)

8. §

Az egyesület szervei és működésük:

 

1./ Az egyesületi szervek akkor határozatképesek, ha az ülésen tagjaiknak legalább a fele, + 1 fő jelen van. Ha a közgyűlést annak határozatképtelensége miatt el kell halasztani, a másodszor összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlést össze lehet hívni ugyanarra a napra, ill. későbbi időpontra, melyet azonban a tagság-gal előre, írásban kell közölni.

2./ A szavazás minden kérdésben nyílt. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik. Szavazategyenlőség esetén az elnök, vagy levezető elnök szavazata dönt. Titkos szavazást kell elrendelni, ha a jelenlevőknek legalább a fele, + 1 fő kéri. Megválasztottnak tekintendő, aki sorrendben a legtöbb érvényes szavazatot, de legalább a leadott érvényes szavazatoknak több mint a felét megkapta.

3./ Az egyesület, ügyintéző és képviselő szerveit a közgyűlés választja. A választás 5 évre szól. A testületek és tagjaik a választóiknak beszámolni kötelesek. Ha feladataikat nem látják el megfelelően, a megválasztó szerv bármikor visszahívhatja őket.

4./ Az egyesület szervei:

a.) közgyűlés.
b.) elnökség.
c.) ellenőrző bizottság.
d.) fegyelmi bizottság.
e.) választmány

5./ Az elnökség, az ellenőrző bizottság és a fegyelmi bizottság tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói.

6./ A 4./ pont b.) c.) d.) alpontjában felsorolt szervek tagjává, csak az választható aki

- magyar állampolgár,
- egyesületi tag,
- nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.

 

9. §

Közgyűlés:

 

1./ A közgyűlés összehívása:

a.) Az egyesület legfelsőbb szerve a közgyűlés.

b.) A közgyűlést az elnökség köteles ötévente legalább egy alkalommal összehívni.

c.) Össze kell hívni a közgyűlést, amikor olyan döntést kell hozni, amely az egyesület életében rendkívüli fontosságú.

d.) Soron kívül össze kell hívni a közgyűlést, ha a tagság egyharmada ok vagy cél megjelölésével írásban kéri.

e.) Össze kell hívni a közgyűlést, ha a bíróság külön ügyészi kereset alapján elrendeli.

f.) A közgyűlés összehívása az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik.

g.) A közgyűlésre minden tagot írásos értesítővel kell meghívni, minimum tizenöt nappal a gyűlés időpontja előtt.

h.) Az értesítőn szerepelnie kell:
- a közgyűlés helyének,
- a közgyűlés időpontjának,
- a javasolt napirendi pontoknak,
- határozatképtelenség esetére, az új időpontra vonatkozó információnak

2./ Határozatképesség:

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok legalább ötven százaléka plusz egy fő jelen van. A számszerű megjelenés tényét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell: tagság össz. létszáma...fő, megjelent...fő. Ez a tagság... százaléka.

3./ A közgyűlés feladata:

a.) Elfogadja, módosítja az egyesület alapszabályát.

b.) Kimondja az egyesület feloszlatását, dönt annak anyagi, szervezeti rendjéről. A feloszlatáshoz kétharmados szótöbbség szükséges.

c.) Dönthet egyesülésről. Az egyesüléshez kétharmados szótöbbség szükséges.

d.) Meghatározza a megválasztandó testületek (elnökség ellenőrző bizottság, fegyelmi bizottság, választmány) létszámát.

e.) Megválasztja az egyesület elnökét, alelnökét, titkárát, az elnökség többi tagját, valamint a felügyelő bizottság, a fegyelmi bizottság elnökét, tagjait, küldötteit a küldöttközgyűlésekre, választmányt, ill. a jelölőbizottságot, a következő választásokra

f.) Megállapítja az egyesület költségvetését.

g.) Elfogadja a zárszámadást és vagyonmérleget.

h.) Felhatalmazza az elnökséget a megállapított költségvetésben egyes rovatok közötti átcsoportosításra.

i.) Megállapítja a tagok évi tagdíját, belépési és egyéb díjakat, valamint a kedvezményezettek (az egyesület tisztségviselői) tagsági díj alóli mentességét.

j.) Megtárgyalja az elnökség éves beszámolóját és meghatározza munkájának irányát, jóváhagyja munkaprogramját.

k.) Beszámoltatja az ellenőrző bizottságot és a fegyelmi bizottságot munkájáról.

l.) Másodfokon eljár az elnökség, ellenőrző bizottság és a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében, illetve dönt a tagfelvételt elutasító elnökségi határozatok ellen benyújtott fellebbezési, valamint az elnökség törlést kimondó határozatai ellen benyújtott fellebbezési ügyekben.

m.) Dönt ingatlan vételéről, illetve az egyesület tulajdonában lévő ingatlan elidegenítéséről.

n.) Megállapítja a költségvetésben a tisztségviselők tiszteletdíját és jutalmát.

o.) Az egyesület évi költségvetésének megállapítását és az ügyintéző szervek éves beszámolójának megtárgyalását az alapszabály a választmányra ruházza minden olyan estben, amikor az egyesület az érvényes jogszabályok értelmében éves közgyűlést nem tart. A határozatokat a választmánnyal meg kell szavaztatni.

p.) Meghatározza az egyesület érdekében évente elvégzendő vagy eseti közösségi munka módját, mértékét, illetőleg pénzbeli megváltásának rendjét.

q.) Dönt az egyesület érdekvédelmi tagságáról.

r.) Az elnökség jogszabályba, vagy alapszabályba ütköző határozatait megsemmisíti.

s./ Dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket a jogszabály kizárólagos hatáskörébe utal.

t./ Elfogadja a Fegyelmi Szabályzatot.

4./ A közgyűlés a 9. § 3. bekezdés k.,m. pontjában meghatározott jogkörét, valamint a 13.§.-ban foglalt, az egyesület pénztárnokának és könyvelőjének kinevezését az elnökség hatáskörébe utalja.

5./ Az év közben lemondott, elhalálozott tisztségviselők felmentését, a helyébe javasolt tag megbízatását az elnökségre ruházza. A következő közgyűlés a megüresedett tisztségviselő helyek betöltéséről, választás útján dönt.

6./ A közgyűlésen az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök elnököl. A közgyűlésről az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv vezetéséről a titkár gondoskodik, hitelesítésére pedig a közgyűlés megkezdésekor két felnőtt tagot kell megválasztani. A közgyűlés jegyzőkönyvét és mellékleteit, a közgyűlést követő 30 napon belül a felügyelő szervnek kell megküldeni.

(vissza)

10. §

Elnökség:

 

1./ Az elnökség az egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve, mely gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint biztosítja a két közgyűlés közötti időszakban az egyesületi munka folyamatosságát. Az elnökségnek a közgyűlés által meghatározott hat fős létszáma van (Elnök. Alelnök, Titkár, Ifjúságfelelős, Versenyfe-lelős, Horgászmester)

a.) Az elnökség üléseit negyedévenként, ill. szükség szerint hívja össze. Össze kell hívni akkor is, ha a tagjainak legalább egyharmada az ülés céljának megjelölésével kéri, vagy ha az egyesület elnöke, ill. az Ellenőrző Bizottság szükségesnek tartja.

b.) Az ülés helyéről, időpontjáról, a napirendi pontokról egy héttel az ülés időpontját megelőzően az elnökség tagjait ki kell értesíteni.

c.) Az elnökségi ülés az elnökségi tagok több mint felének jelenléte esetén határozatképes Határozatképtelenség esetén az elnökségi ülést négy napon belül ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott elnökségi ülés a jelenlévők részarányára való tekintet nélkül határozatképes.

d.) Amennyiben a határozathozatal során szavazategyenlőség keletkezik, az elnök szava dönt.

e.) Az elnökség üléseire meg kell hívni az Ellenőrző Bizottság elnökét.

f.) Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyhez csatolni kell a meghívót, ill. a jelenléti ívet.

2./ Az egyesület elnökén, alelnökén, titkárán, kívül az elnökségnek a közgyűlés által meghatározott számú tagja van.

 

3./ Az elnökség feladata:

a.) Kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja és elkészíti tárgysorozatát.

b.) Gazdálkodik a közgyűlés által megállapított költségvetési körben. A költségvetés egyes rovatai között átcsoportosíthat.

c.) Dönt a 9. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés által ráruházott hatáskörben.
d.) Határoz tagok felvétele, törlése tárgyában.

e.) Meghatározza, hogy a vezetőség egyes tagjai milyen szakfeladatot (horgászmester, környezetvédelmi felelős, versenyfelelős, ifjúsági felelős, telekgazda) látnak el. Tevékenységükről a vezetőségnek számolnak be. Tagjai sorából megválasztja képviselőit a szövetség megyei küldött közgyűlésébe.

f.) A költségvetés keretében határoz egyes tagok tagdíjának mérséklése, elengedése kérdésében és más díjkedvezmény nyújtásáról.

g.) Első fokon eljár a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében. Másod fokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyében.

h.) Megállapítja a halfogó és egyéb versenyeket, valamint más rendezvények időpontját, a verseny feltételeit, díjait és kijelöli rendezőit, bíróit.

i.) Kijelöli az egyesület versenycsapatát, vezetőjét, a Megyei Szövetség által rendezett halfogó versenyeire, illetőleg más rendezvényeikre.

j.) Egyéni elbírálás alapján korra, egészségi állapotra, valamint egyéb méltánylást érdemlő okokra való tekintettel dönt az egyesület érdekében végzendő közösségi munka alóli felmentés kérdésében.

k.) A költségvetésben megállapítja az egyesület alkalmazottainak munkabérét.

l.) Dönt az egyesület érdekében történő külföldi és speciális belföldi utazásokat teljesítő egyesületi tagok személyéről.

m.) Megállapítja a pártoló és tiszteletbeli tagok tagdíját egyéb díjfizetési kötelezettségeit.

n.) Együttműködési Szerződést köt az egyesületbe lépő jogi személlyel.

o.) Munkabizottságot(okat) (Szakbizottságot(okat) hozhat létre, meghatározza tagjainak számát, kijelöli vezetőit, meghatározza feladatkörüket és beszámoltatja azokat végzett munkájukról.

p.) Segíti a társadalmi halőrök munkáját.

r.) Meghatározza saját munkatervét.

4./ az elnökség a (3) bekezdés l., m., n. pontjaiban meghatározott hatáskörét az elnökre, alelnökre, ill. egyéb vezetőségi tagra átruházhatja.

- Tagjai sorából megválasztja képviselőit a szövetség megyei küldött közgyűlésébe.

- A horgászmester, versenyfelelős és az ifjúsági felelős egymással szorosan együttműködve hajtják végre a rájuk ruházott feladatokat, segítik egymást a feladatok minél sikeresebb végrehajtásában.

 

Horgászmester:

- A lehetőség keretein belül gondoskodik a víz mennyiségének és minőségének megőrzéséről, a flóra és fauna védelméről. Feladatai közé tartozik még a vízpart tisztaságának felügyelete, szükség esetén az intézkedés megtétele.

-Az elnökkel vagy annak megbízottjával szervezi és bonyolítja a haltelepítéseket, azokat dokumentálja: a számlák, állatorvosi igazolások, és egyéb okmányok alapján.

- Az eseményekről jegyzőkönyvet vezet, megszervezi a tanuk jelenlétét, illetve horgásztársak szükségszerű közreműködését.

- Ellenőrzi a halőrök tevékenységét. Szükség szerint, de legalább negyedévenként beszámoltatja őket a végzett munkáról. Az ellenőrzések tapasztalatairól értesíti az elnökséget.

 

Versenyfelelős:

A BÁCSHOSZ és MOHOSZ által elkészített versenynaptár időpontjainak figyelembevételével megtervezi és az elnökség elé viszi az egyesület éves versenyprogramját. A program egyeztetése, jóváhagyása után szervezi a versenyeket. A szervezéshez, ill. lebonyolításához szükség szerint igénybe veszi az elnökség tagjainak segítségét.

- Az egyesület anyagi lehetőségeinek keretén belül tisztségviselői, városi, területi versenyeket szervez, és bonyolít.

- A hagyományaink értelmében minden évben lebonyolítja a „Tamás András" illetve „Kis Sutyer" emlékversenyeket a hozzátartozók bevonásával.

- A tárgyév végi írásos beszámoló elkészítése során számot ad a versenyekről azoknak anyagi vonzatáról, díjazásról és a kifogott halmennyiségről.

 

Ifjúsági felelős:

- Iskolákon, intézményeken és egyéb forrásokon keresztül megszólítja az ifjúságot, horgászni vágyó gyermekeket. Igyekszik Őket megnyerni a sporthorgászat megismerésére, szeretetére.

- Szervezi és lebonyolítja az elméleti és gyakorlati képzést tanfolyamokon keresztül. Kihasználva a területi vizeink adta lehetőségeket a vízterületeken oktatja a gyermekeket a halfogás titkaira, horgászismeretekre.

- Az anyagi lehetőség keretein belül pályázati támogatások bevonásával, egyesületi és szülői támogatással „gyermek horgásztáborokat" szervez. A lebonyolításhoz igénybe veszi az elnökség, ill. szülők segítségét.

- A versenyekre igyekszik felkészíteni a gyermekhorgászokat, ismertetve velük az adott vízterületen alkalmazható eszközöket és a halfogás rejtelmeit.

(vissza)

11. §

Az egyesület elnöke és alelnöke:

 

1./ Az egyesület elnöke:

a.) Képviseli az egyesületet, illetőleg az elnökség egyes tagjait megbízza az egyesület esetenkénti képviseletével.

b.) Összehívja a közgyűlést és az elnökség üléseit, és azokon elnököl.

c.) Ellenőrzi a területi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett.

d.) Kötelezettségvállalási, és a költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol.

e.) Az elnökség előzetes döntése alapján kinevezi, illetőleg szerződést köt az egyesület alkalmazottaival, gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat.

f.) Eljár a 10 §. l. m. és n. pontjai alapján, a vezetőség által átruházott jogkörben.

g.) Képviseli az egyesületet a bíróság, az ügyészség és különböző állami, társadalmi szervek, valamint nemzetközi szervek (egyesületek) stb. előtt.

Az egyesület alelnöke:

Az elnököt munkájában az alelnök segíti, akadályoztatása esetén helyettesíti. Eljár az elnök által ráruházott feladatok megoldása ügyében.

 

12. §

Az egyesület titkára:

 

1./ Az egyesület titkára:

a.) Előkészíti a közgyűlés és az elnökség elé kerülő előterjesztéseket.

b.) Gondoskodik a közgyűlés és az elnökségi ülései jegyzőkönyvének vezetéséről.

c.) Irányítja, illetve ellátja az egyesület és szervei írásbeli teendőit.

d.) Szervezi az egyesület rendezvényeit.

e.) Segíti az egyesület elnökét feladatainak ellátásában, végzi az elnök által írásban ráruházott munkafeladatokat.

f.) A költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol.

2./ A titkárt munkájában az alelnök segíti, akadályoztatása esetén helyettesíti

 

13. §

Az egyesület gazdasági felelősei:

 

1./ Pénztárnok, könyvelő:

A pénztárnokot és könyvelőt, az elnökség megbízásából, az elnök választja ki határozatlan időre. Kinevezésükről az elnökség dönt.
Munkájukat az alábbi feltétel szerint (írásos, közös megegyezés, szerződés) szerződéses jogviszonyban végzik.
Tevékenységüket az ellenőrző Bizottság Ellenőrzi az alapszabály rendelkezése szerint. A munkáltatói jogot az elnök gyakorolja.

 

A Pénztárnok:

a.) Intézi az egyesület gazdasági ügyeit, rendszeresen beszámol az elnöknek és a vezetőségnek az egyesület vagyoni helyzetéről.

b.) Elvégzi az egyesület könyvelését, (tagdíjfizetés, jegyárusítás, értékcikkvásárlás, stb.)

c.) Számadásokat vezet a pénz- és vagyonkezelésről, azokat az előírásoknak megfelelően okmányolják.

d.) Vezeti a tagsági viszonnyal kapcsolatos adminisztrációt. Új tag felvétele esetén elvégzi a szükséges adminisztrációt. Kitölti a tagnyilvántartó kartonokat.

e.) Teljesíti az egyesület pénzügyi átutalásait, ellenőrzi és könyveli az egyesület részére történő befizetéseket.

 

Könyvelő:

a.) Gondoskodik az illetékek ki-, az adók befizetéséről. Az ezzel kapcsolatos, törvényben előírt feladatokról. A pénztárkönyv folyamatos ellenőrzésről karöltve az ellenőrző bizottsággal.

b.) Elkészíti az éves költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget, és azt a vezetőség, majd a közgyűlés (választmány) elé terjeszti.

2./ A gazdasági felelős munkáját az elnökség megbízása alapján a titkár segíti

 

14. §

Az ellenőrző bizottság:

 

1./ Az ellenőrző bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja 5 évre
A bizottságnak, a közgyűlés által megállapított 3 fő tagja van.

2./ A bizottság tagjai egyidejűleg az egyesületen belül más tisztséget nem viselhetnek.

3./ A bizottság működése:

a.) A bizottság köteles ellenőrizni az alapszabály betartását, az egyesület költségvetésének, a közgyűlés határozatainak végrehajtását, továbbá – a közgyűlés kivételével – az egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű működését, negyedévenként pedig a pénz és anyagkezelést, a bizonylati fegyelmet, valamint a gazdálkodást. Az ellenőrzésről a bizottság jegyzőkönyvet (feljegyzést) köteles készíteni.

b.) A bizottság jogosult az egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálni, iratokba betekinteni. A testületektől, tisztségviselőktől, és az egyesület tagjaitól felvilágosítást kérni, melynek megadása kötelező.

c.) Ha a bizottság ellenőrzése során hiányosságot, vagy jogszabályt, alapszabályt, vagy az egyesület érdekeit sértő bármely magatartást, tevékenységet, hiányosságot észlel, arról írásban köteles tájékoztatni az egyesület elnökét.

d.) A bizottság elnöke köteles a végzett munkáról a közgyűlésnek (választmánynak) beszámolni.

e.) A bizottság elnöke meghívás alapján más tagjai tanácskozási joggal jogosult részt venni a vezetőség ülésein.

f.) Amennyiben az egyesület testületi szervei a szükséges intézkedéseket nem teszik meg, a törvényes működés érdekében az ellenőrző bizottság a törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészséghez, illetőleg bírósághoz fordulhat.
g.) A bizottság munkaterv szerint dolgozik.

(vissza)

15.§

Fegyelmi bizottság:

 

1./ A fegyelmi bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja, 5 évre.
A fegyelmi bizottságnak a közgyűlés által megállapított számú 3 fő tagja van.

2./ A bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek a vezetőség, illetve az ellenőrző bizottság tagjai.

3./ A bizottság működése:

a.) A bizottság első fokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak ügyében. A tisztségviselők fegyelmi ügyeiben csak a közgyűlés járhat el.

a.) A fegyelmi bizottság az egyesület fegyelmi szabályzatában meghatározott eljárási rend szerint köteles a fegyelmi eljárást lefolytatni és ennek alapján – írásban – indoklást is tartalmazó határozatot hozni, mely ellen 30 napon belül az elnökséghez panasszal lehet élni.

b.) A bizottság időszakonként tájékoztatja a fegyelmi helyzetéről és a felelősségre vonási gyakorlatról a vezetőséget, a közgyűlésen pedig beszámol munkájáról.

c.) A bizottság elnöke, - az elnök megbízása alapján a bizottság más tagja – a vezetőség ülésein tanácskozási joggal részt vehet.

 

16. §

Választmány:

 

Az alapszabály elfogadása alapján, a két közgyűlés közötti időszakban, az éves beszámolót, mérleget, fegyelmi, ellenőrző bizottsági beszámolókat, a jelölőbizottság javaslata alapján a közgyűlés által választott 30-50 fős választmány elé kell terjeszteni. A választmány értékeli a beszámolókat és azt a következő évi pénzügyi és gazdálkodási tervvel együtt, megtárgyalja, és szavazással jóváhagyja. Erről az eseményről jegyzőkönyvet kell vezetni, és azt két fő választott hitelesítővel alá kell íratni.

.

17. §

Az egyesület jogi személyisége és vagyona:

 

1./ Az egyesület jogi személy.

2./ Az egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok, értékpapírok, készpénz és követelések alkotják.

3./ Az egyesület bevétele tagdíjakból, belépési és egyéb díjakból (területi engedélyek árusításának díjaiból) az egyesület alapszabályszerű tevékenységéből eredő más bevételekből, valamint egyéb támogatásból és adományokból állanak.

./ Az egyesület minden vagyona csak az egyesületi célok megvalósítását és az egyesület működését szolgálhatja.

5./ Az egyesület tartozásaiért kizárólag saját vagyonával felel.

6./ Az egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartoznak az egyesületnek vétkesen okozott kárért. Az egyesületnek a tagjaival vagy kívülállókkal szemben keletkezett kártérítési vitáit az egyesületnek sem testületi szerve, sem tisztségviselője nem bírálhatja el. A kár megtérítésére irányuló igény elbírálása a bíróság hatáskörébe tartozik.

7./ Az egyesület vagyonáért, valamint vagyoni eszközeinek a költségvetésben meghatározott célokra való felhasználásáért az elnök, titkár a gazdasági felelős és a felügyelő bizottság elnöke felelősek.

8./ Az egyesület megszűnése, feloszlása, vagy felosztatása esetén az egyesületi vagyon sorsáról az e célból összehívott közgyűlésnek kell dönteni.

 

18. §

Az egyesület felügyelete:

 

1./ Az egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség látja el.

2./ A bíróság az egyesület nyilvántartási és valós működésének felügyeletét látja el.

3./ Az egyesület jogszabályi feltételhez kötött, vagy abban szabályozott tevékenysége felett a felügyeletet a tevékenységi körnek megfelelő állami szerv gyakorolja a hatósági ellenőrzés általános szabályai szerint. (szakhatóság: tűzoltóság, rendőrség, állategészségügy, stb., a pénzügyi adóügyi hatóság: - könyvvitel, számvitel, illetékjárulékok befizetése stb.)

 

Zárórendelkezések:

A módosított alapszabály 2008. április 05. napján lép hatályba és határozatlan időre szól, a korábbi alapszabály és annak módosításai e naptól hatályukat vesztik.

Ezen új alapszabályt, az egyesület elnöke 30 napon belül köteles megküldeni, a Bács-Kiskun Megyei Bíróságnak nyilvántartásba vétel végett.

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A tagok az alapszabálytervezetet a küldött közgyűlés előtt gondos áttanulmányozás után és a küldött közgyűlésen kialakult részletes vita alapján, mint akaratukkal egyezőt, a jegyzőkönyvben rögzített szavazati arányban megszavazták, mely tényt a küldött közgyűlés jegyzőkönyve rögzít.

 

Tiszakécske, 2008. április 05.

 

(vissza a lap elejére)

 

Hírek

 • Felhívás!
   
  PERGETŐHORGÁSZOK FIGYELEM!‼️‼️
  A Holt-Tisza teljes szakaszán Tilos Pergetni 2018.11.26 – 2019.01.10-ig!!!!!
   
  Köszönjük
  TKKSHE

  Kedves Sporttársak!
   
  Horgászirodánk 2018.11.13.-tól 6060 Tiszakécske, Szent Imre tér 13 szám alá (a Dohánybolt mellé) költözött.
   
  Tisztelt Sporttársak!

  Adószámunk: 19975865-1-03 adód 1%-val kérünk támogasd egyesületünket.

 • Horgászengedély váltás:

   

  Horgászirodánk 2018.11.13.-tól 6060 Tiszakécske, Szent Imre tér 13 szám alá (a Dohánybolt mellé) költözött.

  NYITVATARTÁS:

  Január 01-től Június 30-ig Hétfőtől - Péntekig de. 9-12. du. 13-16;

  Július 01-től December 31-ig: Kedd és Péntek de. 9-12 du. 13-16

  Tel: 0630/703-37-54

   

  Változások a horgászrendben: 2018.

   

  Tisztelt Horgásztársak!

  A III. Holt-Tiszán továbbra is csak az érvényes, éves területi engedéllyel rendelkezők horgászhatnak. Haltartó használata szigorúan TILOS!! Egyedül a törpeharcsát lehet hazavinni, azt is vödörben! Csónak és etetőhajó használata SZIGORÚAN TILOS!

  FIGYELEM!

  Egyéb hal megtartása és elvitele azonnali engedélybevonást von maga után!!!

   

  A TKKSHE Vezetősége

  Ápr. 01. – október. 31. között 0-24 óráig lehet

  horgászni, egyéb időpontban napkeltétől

  napnyugtáig.

   

  - A teljesárú (2 botos) napi és éves jegyek esetében

  a naponta elvihető pontyok mennyisége

  2 db, a kedvezményezett

  (1 botos) napi és éves jegyek esetében naponta

  1 db ponty.

   

   

  -  A II. szakaszból TILOS ELVINNI az 5 kg-osnál

  nagyobb pontyot!!

  -35 cm alatti pontyot megtartani TILOS!

  -25 cm feletti keszeg megtartása TILOS! 

  -III.-as Holt-Tiszából halat elvini TIOS! 

  - A horgászat befejezésekor a 30 cm-nél nagyobb halakat minden esetben, az ennél kisebbeket akkor kell elpusztítani, ha a stresszmentes szállításuk nem  biztosítható.

  -Fertőtlenítő spray használata KÖTELEZŐ!

  -Halradar használata TILOS!

  -A műtárgyakon, illetve a csatornákban horgászni TILOS!

   

  -  Az év közbeni horgászrendben történő

  változtatások jogát fenntartjuk. A változtatások

  minden esetben olvashatók lesznek a

  hirdető tábláinkon.

   

Asztali nézet