Tiszakécske és Környéke Sporthorgász Egyesület

MENÜ

 

A Tiszakécskei Holt-Tisza helyi jelentőségű védett természeti terület
természetvédelmi kezelési terve

 

 1. TERMÉSZETVÉDELMI CÉLKITŰZÉSEK
  • A területen található vizes élőhelyek, valamint ezek növényvilágának megőrzése, különös tekintettel tündérfátyol (Nymphoides peltatá) és rucaöröm (Salvinia natans) állományaira.

1.2 A területen található emlős és madárfajok megőrzése, különös tekintettel a vidra (Lutra lutra), a cigányréce (Aythya nyrocá), a bölömbika (Botaurus stellaris), és a kis kárókatona (.Phalacrocorax pygmeus) állományaira.

 • A területen előforduló közösségi jelentőségű kétéltű- és hüllőfajok, különösen a dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus), a vöröshasú unka (Bombina bombina) és a mocsári teknős {Emys orbicularis) állományainak megőrzése és lehetőségek szerinti megerősítése az életmenetüknek megfelelő élőhelyi igények biztosításával.
 • A vízminőséget befolyásoló külső terhelések csökkentése, lehetőség szerint megszüntetése.
 • Az nem őshonos hal- és hüllőfajok, valamint növényfajok visszaszorítása.
 • A jellegzetes tájkép, a nyíltvizes területek megőrzése, fenntartása és helyreállítása.
 • Az 1.1-1.6. pontokban felsorolt természetvédelmi célok elérésének megalapozása céljából a terület természeti értékeinek kutatása, valamint ezen értékek bemutatása.
 1. TERMÉSZETVÉDELMI STRATÉGIÁK
  • A terület ökológiai vízháztartásának biztosítása, természetvédelmi célú vízkormányzás megvalósításával.
  • A terület jellemző élőhelyei további romlásának megakadályozása, a degradálódott élőhelyek visszaállítása.
  • Az inváziós növényfajok visszaszorítása aktív természetvédelmi kezeléssel.
  • Az inváziós hal- és hüllőfajok állományainak visszaszorítása.
  • A terület jellegzetes táji értékei védelmének biztosítása a tájkép-átalakítással járó tevékenységek szabályozásával.
  • A holtág vízminőségére, ökológiai állapotára negatív hatást gyakorló szennyező források hatásának csökkentése.
  • Természetvédelmi kezeléseket megalapozó és azokat továbbfejlesztő kutatások beindítása.
  • A terület látogathatóságát segítő, természetvédelmi célú szemléletformálást megalapozó beavatkozások előtérbe helyezése.

 

 1. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI MÓDOK, KORLÁTOZÁSOK ÉS TILALMAK
  • Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

Élőhelyek kezelése, fenntartása

 • A vízminőséget veszélyeztető szennyező forrásokat (pl. termálvíz, ipari víz, települési csapadékvíz, szennyvíz) célzott intézkedésekkel részletesen fel kell tárni. Az engedéllyel rendelkező bevezetések engedélyeinek felülvizsgálatát a védelmi célokkal összhangban haladéktalanul el kell végezni. Az illegális szennyező források (pl. települési szennyvíz bevezetés) víztestbe történő bejutását meg kell szüntetni.
 • A partvonal természetes formáját megváltoztató mederbetöltés létrehozása tilos.
 • A természetes és természetközeli élőhelyeken az illegális szemételhelyezést meg kell akadályozni, a meglévő depóniákat fel kell számolni.
 • A természetes és természetközeli élőhelyek megőrzése, valamint a védett és fokozottan védett kétéltű, hüllő és madárfajok védelme érdekében a vaddisznó-állomány növekedését vissza kell szorítani, és a fajt a legkisebb zavarással járó vadászati módokkal gyéríteni kell.
 • A holtághoz kapcsolódó csatornák érétkes kétéltű- és hüllőélőhelyek, melynek zavartalanságát biztosítani kell.

3.                             2 Fajok védelme

 • Valamennyi víztest esetén fontolóra kell venni az idegenhonos halfajok (ezüstkárász, törpeharcsa) állományai csökkentésének lehetőségét. A haltelepítések során fokozott ellenőrzéssel biztosítani kell az inváziós halfajok betelepítésének megelőzését.
 • Valamennyi tóegység esetén meg kell vizsgálni az inváziós teknősfajok (ékszerteknős fajok) elterjedését és jelenlétük esetén gondoskodni kell egyedeik eltávolításáról. Meg kell előzni a további lakossági betelepítést.
 • A magasfeszültségű elektromos légvezeték-hálózat tartóoszlopain szigetelés megvalósítása szükséges, valamint gondoskodni kell a madárfajok egyedeinek elektromos légvezetékhez történő ütközésének megelőzését szolgáló berendezések kihelyezéséről.
 • Aktív természetvédelmi beavatkozással kell segíteni a terület természeti állapotának javulását.
 • Táj- és kultúrtörténeti értékek
 • A helyi építési szabályzat megfelelő alakításával gondoskodni kell a jellemző tájképi formák megőrzéséről.
 • Látogatás
 • A védett és fokozottan védett madárfajok, állatfajok és a kétéltű-, hüllőállományok zavarásának mérséklése érdekében időszakosan korlátozni szükséges egyes partszakaszok (különösen az 1. és 4. tóegység) látogathatóságát.
 • Oktatás és bemutatás
 • Megfelelő infrastrukturális fejlesztésekkel (pl. madárvárta, betekintők, tanösvény, vízi tanösvény) biztosítani kell a terület látogathatóságát oly módon, hogy az a kijelölés alapját képező védett, és fokozottan védett fajok, valamint élőhelyek megőrzését ne akadályozza.
 • Valamennyi érintett fajcsoportra (növények, makroszkopikus gerinctelenek, halak, kétéltűek, hüllők, madarak, gerincesek) és jellemző természetvédelmi kihívásra (pl. inváziós fajok) megfelelő tájékoztatást adó tájékoztató táblák kihelyezése a területre.
 • Kutatás, vizsgálatok
 • Kutatási tevékenység a természetvédelmi kezelővel egyeztetett módon, részletes kutatási tervvel végezhető a területen. A kutatási jelentés egy-egy példányát a kezelőnek, illetve Tiszakécske Város Önkormányzata részére át kell adni.
 • Terület- és földhasználat
 • A területen új építmények elhelyezése csak a természetvédelmi célokkal összehangoltan engedélyezhető.
 • A területen csak őshonos vadfajok tarthatók fenn. Mesterséges vadkibocsátás, zárttéri vadtartás a területen tilos.
 • A vadászati és vadgazdálkodási tevékenység nem járhat együtt természetkárosító tevékenységgel. Nagyvadetető és sózó a területen nem létesíthető. Szóró kizárólag nem természetes élőhelyen, a vaddisznó állományszabályozása érdekében tartható fenn. Magaslest a természetvédelmi kezelésére felelős szervezettel egyeztetve lehet elhelyezni.
 • A területen a vízivad vadászata egész évben tilos.
 • A földön fészkelő madárfajok védelme érdekében gondoskodni kell a kóbor ebek és macskák számának csökkentéséről.
 • Az 1. és 4. szakaszon  horgászni tilos.
 • A túlzott szervesanyag-bevitel (pl. haletetés) korlátozása szükséges.
 • A területen mezőgazdasági műveléssel nem érintett parti sáv kialakítása szükséges minimum 10 méter szélességben.
 • Sportrendezvény a természetvédelmi kezelővel egyeztetett módon, a területen előforduló védett és fokozottan védett fajok, valamint természetes élőhelyek zavarásának minimalizálásával, részletes versenyprogram bemutatásával rendezhető.
 • A területen előforduló védett és fokozottan védett fajok szaporodási időszakában a vízszintingadozás mértéke nem haladhatja meg a 10 cm-t.

3.                           8. Természetvédelmi infrastruktúra

 • A terület megfelelő vízellátása és a természetvédelmi vízkormányzás megvalósítása érdekében a természetvédelmi érdekek elsődlegességét biztosító kotrás és mederrendezés kivitelezhető.
 • A kotrás során a mederből eltávolított iszap lehetőség szerint a helyi jelentőségű védett természeti terület határain kívül helyezendő el.
 • A kotrás és mederrendezés során a kijelölést szolgáló természeti értékek lehető legkisebb mértékű zavarásával - a taposási kár minimalizálásával, valamint a védett és fokozottan védett fajok életciklusának figyelembe vételével - kell eljárni.
 • A mederrendezés során a természeteshez hasonló, lassan mélyülő partvonal kialakítását kell elvégezni.
 • A kotrás és a mederrendezés során gondoskodni kell a terület természeti állapotát javító fejlesztések - különösen ívóhelyek, kétéltű- és hüllő szaporodóhelyek, valamint napozóhelyek, továbbá madarak számára fészkelőszigetek - kialakításáról.
 • A természetvédelmi vízkormányzás kivitelezését szolgáló létesítmények kialakításánál kizárólag olyan megoldások alkalmazhatók, mellyel az inváziós halfajok terjedése megakadályozható.
 • Védelmet nyújtó öblök, meder kiszélesítések kialakítása és mederbolygatás nélküli fenntartásuk, nyíltvizű részek fenntartása (hínárkaszálás) a természetvédelmi kezelés során.
 • Természetes szűrőhatású mocsári növényzet megőrzése a kotrás és a mederrendezés során.
 • A mederrendezés során olyan megoldásokat kell alkalmazni, mely a természetes vízparti zonáció kialakulását elősegítheti.
 • A bokorfüzes jellegű élőhelyrészek kímélete kiemelten fontos kotrás és a mederrendezés folyamatában.
 • A kotrás a teljes felület 15-20%-ánál ne érintsen nagyobb területet egyszerre (konzervációbiológiai szakirodalmi ajánlások alapján), és változó mélységben történjen
 1. MŰVELÉSI ÁGHOZ, ILLETVE FÖLDHASZNÁLATI MÓDHOZ KÖTHETŐ TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI MÓDOK, KORLÁTOZÁSOK ÉS TILALMAK
 • Szántó művelési ágú területek kezelése
 • Nem végezhető szántóföldi művelés a holtág part élétől mért 10 méteres távolságon belül. A parti sávban pihentetett terület, illetve ugar alakítandó ki, melyen növényvédőszer alkalmazása és tápanyagutánpótlás tilos. A parti sávot június 15-ét követően kaszálással, illetve szárzúzással kell kezelni.
 • Tilos hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszapot tartalmazó komposzt felhasználása.
 • A parti sávval érintkező szántóterületeken a tápanyagutánpótlás nem haladhatja meg 90 kg/N/ha/év értéket.
 • A parti sávval érintkező szántóterületeken kerülni kell a növényvédőszerek alkalmazását.
 • Hosszú távon elő kell segíteni a partvonallal érintkező szántóterületek gyepesítését.
 • A szántóföldi művelés során - lehetőleg a helyes termesztéstechnológia megválasztásával - meg kell előzni az inváziós növényfajok elterjedését.

4.                            2. Gyep (rét és legelő) művelési ágú területek kezelése

 • A kaszálást tervszerűen, időben és térben mozaikosan kell végezni, figyelembe véve a védett növény- és állatfajok szaporodási ciklusát, valamint az özönnövények visszaszorításának szempontjait.
 • A gyepterület túllegeltetése tilos.
 • A gazdálkodási tevékenység során a gyepfelszín maradandó károsítása tilos.
 • Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat, trágya kiszórása tilos.
 • A terület legalább 5, legfeljebb 10%-át kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni.
 • A belvíz gyepterületről történő elvezetése és a gyepterület öntözése tilos.
 • Az inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással, ezen a technológián túl egyéb vegyszerhasználat tilos.
 • Nádas művelési ágú területek kezelése
 • Vízzel telített talajon mindennemű gépi munkavégzés tilos.
 • A nád aratása, és egyéb tevékenység végzése (különösen: szállítás, kihúzás) kizárólag december 1. és február 28. között engedélyezett.
 • A nád rizómájának megsértése tilos.
 • A nádas terület 15- 20 %-át 2 évente változó helyen aratatlanul kell hagyni.
  • Erdők kezelése
   • A természetközeli erdőkben, faállományokban alapvető a tájidegen fa- és cserjefajok ültetésének elkerülése, helyettük a termőhelynek megfelelő őshonos fajokat ajánlott alkalmazni.
   • Az ápolás és kitermelés-véghasználat során a környező élőhelyeket, a talajt és a tájhonos egyedeket illetve az elegyfákat védő, az erdei mikroélőhelyeket létrehozó heterogén tér- és korszerkezetet, illetve a holtfák jelenlétét biztosító módszerek alkalmazása javasolt.
   • Az inváziós növényfajok terjedésének meggátolása kötelező.
   • A gyérítések és véghasználatok során álló és/vagy fekvő holtfa jelenlétének biztosítása kötelező.
   • Őshonos fafajokkal jellemezhető faállományokban a nevelővágások során az idegenhonos fa- és cserjefajok egyedszámának minimális szintre szorítása, illetve lehetőség szerinti teljes eltávolítása.
   • Természetes, természetszerű és származék erdőkben a tarvágás mellőzése.

 

 (vissza)

Hírek

 • Felhívás!
   
  PERGETŐHORGÁSZOK FIGYELEM!‼️‼️
  A Holt-Tisza teljes szakaszán Tilos Pergetni 2018.11.26 – 2019.01.10-ig!!!!!
   
  Köszönjük
  TKKSHE

  Kedves Sporttársak!
   
  Horgászirodánk 2018.11.13.-tól 6060 Tiszakécske, Szent Imre tér 13 szám alá (a Dohánybolt mellé) költözött.
   
  Tisztelt Sporttársak!

  Adószámunk: 19975865-1-03 adód 1%-val kérünk támogasd egyesületünket.

 • Horgászengedély váltás:

   

  Horgászirodánk 2018.11.13.-tól 6060 Tiszakécske, Szent Imre tér 13 szám alá (a Dohánybolt mellé) költözött.

  NYITVATARTÁS:

  Január 01-től Június 30-ig Hétfőtől - Péntekig de. 9-12. du. 13-16;

  Július 01-től December 31-ig: Kedd és Péntek de. 9-12 du. 13-16

  Tel: 0630/703-37-54

   

  Változások a horgászrendben: 2018.

   

  Tisztelt Horgásztársak!

  A III. Holt-Tiszán továbbra is csak az érvényes, éves területi engedéllyel rendelkezők horgászhatnak. Haltartó használata szigorúan TILOS!! Egyedül a törpeharcsát lehet hazavinni, azt is vödörben! Csónak és etetőhajó használata SZIGORÚAN TILOS!

  FIGYELEM!

  Egyéb hal megtartása és elvitele azonnali engedélybevonást von maga után!!!

   

  A TKKSHE Vezetősége

  Ápr. 01. – október. 31. között 0-24 óráig lehet

  horgászni, egyéb időpontban napkeltétől

  napnyugtáig.

   

  - A teljesárú (2 botos) napi és éves jegyek esetében

  a naponta elvihető pontyok mennyisége

  2 db, a kedvezményezett

  (1 botos) napi és éves jegyek esetében naponta

  1 db ponty.

   

   

  -  A II. szakaszból TILOS ELVINNI az 5 kg-osnál

  nagyobb pontyot!!

  -35 cm alatti pontyot megtartani TILOS!

  -25 cm feletti keszeg megtartása TILOS! 

  -III.-as Holt-Tiszából halat elvini TIOS! 

  - A horgászat befejezésekor a 30 cm-nél nagyobb halakat minden esetben, az ennél kisebbeket akkor kell elpusztítani, ha a stresszmentes szállításuk nem  biztosítható.

  -Fertőtlenítő spray használata KÖTELEZŐ!

  -Halradar használata TILOS!

  -A műtárgyakon, illetve a csatornákban horgászni TILOS!

   

  -  Az év közbeni horgászrendben történő

  változtatások jogát fenntartjuk. A változtatások

  minden esetben olvashatók lesznek a

  hirdető tábláinkon.

   

Asztali nézet